Politika privatnosti

24. novembar 2022.

Padrino Dostava Izjava o Privatnosti

1. UVODNE ODREDBE

1.1. Ovom Politikom privatnosti korisnici aplikacije Padrino App za naručivanje hrane i vebsajta https://padrinodelivery.com se informišu o tome koji lični podaci se prikupljaju od strane aplikacije i vebsajta rukovaoca, svrha i osnov njihove obrade, dužina čuvanja podataka, pouke o pravima korisnika, procedure u slučaju incidenata, kao i saglasnost korisnika da aplikacija i vebsajt mogu prikupljati, obrađivati i čuvati njihove lične podatke, kako je dalje u tekstu propisano.

1.2. Aplikacija i Vebsajt koriste podatke korisnika u skladu sa ovom Politikom privatnosti i rukovalac se obavezuje da će čuvati privatnost svih korisnika, da će prikupljati samo neophodne, osnovne podatke o korisnicima, odnosno podatke neophodne za poslovanje servisa, ispunjavanje ugovorenih obaveza, informisanje korisnika, u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge, sve u skladu sa Politikom privatnosti.

1.3. Korišćenjem usluga aplikacije i na vebsajtu, korisnik izjavljuje da je pročitao, razumeo i prihvatio ovu Politiku privatnosti, odnosno da se saglasio sa prikupljanjem, obradom i dužinom čuvanja podataka na način kako je Politikom privatnosti propisano.

1.4. Aplikacija Padrino App i vebsajt https://padrinodelivery.com je u vlasništvu i pod kontrolom privrednog društva PADRINO TECH GROUP DOO NOVI SAD, Bulevar Jovana Dučića 43, Novi Sad, PIB: 113299776, matični broj: 21841811, (u daljem tekstu: Rukovalac).

1.5. Politika privatnosti je sačinjena u skladu sa pravilima predviđenim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije i GDPR-om, a na sve što nije regulisano Politikom privatnosti, primenjivaće se pravila ovih dokumenata, pri čemu u slučaju različitih rešenja odredbe navedenih dokumenata imaju prednost.

2. ZNAČENJE POJMOVA

2.1. Termini koji su korišćeni u ovoj Politici privatnosti imaju sledeća značenja:

 • RUKOVALAC – privredno društvo iz člana 1.4. koji obrađuje podatke o ličnosti;

 • USLUGA –  korišćenje aplikacije i vebsajta radi korišćenja usluge poručivanja hrane i drugih artikala, kao i pristup ostalom sadržaju na vebsajtu. U okviru same usluge, zainteresovanim posetiocima je na raspolaganju i učestvovanje u novim procesima regrutacije objavljenim na vebsajtu Rukovaoca, kao i stupanje u kontakt sa Rukovacem u svrhe saradnje ili pribavljanja dodatnih informacija, kao i u svrhe prijema obaveštenja o novostima i aktuelnostima kod Rukovaoca, kako putem aplikacije, vebsajta i email-a, tako i izborom direktnog praćenja naloga Rukovaoca na društvenim mrežama Twitter, Facebook i Instagram (u daljem tekstu: Usluga);

 • ZAINTERESOVANO LICE – lice koje je pored opštih informacija na samom vebsajtu zainteresovano za prijem dodatnih informacija o aktuelnostima kod Rukovaoca, bilo putem direktnog kontakta, bilo putem emaila-a-a i direktnog praćenja naloga Rukovaoca na društvenim mrežama Twitter, Facebook i/ili Instagram (u daljem tekstu: Zainteresovano lice);

 • KORISNIK zajednički naziv za sva lica koja koriste aplikaciju i vebsajt Rukovaoca, odnosno njegove Usluge, uključujući i Zainteresovana lica (u daljem tekstu: Korisnik)

 • ZAKON - Zakon o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije (Službeni glasnik RS broj 87 od 13. novembra 2018) (u daljem tekstu: Zakon);

 • GDPR - Opšta uredba o zaštiti podataka Evropske Unije (2016/679);

 • PRISTANAK je svako dobrovoljno, određeno, informisano i nedvosmisleno izražavanje volje Korisnika, kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu podataka o ličnosti koji se na njega odnose;

 • PODATAK O LIČNOSTI je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta;

 • OBRADA PODATAKA O LIČNOSTI je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti Korisnika, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanje, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje;

 • OBRAĐIVAČ je fizičko ili pravno lice, angažovano od strane Rukovaoca da u njegovo ime i za njegov račun obrađuje podatke o ličnosti Korisnika;

 • TREĆE LICE je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti, koji nije Korisnik, Rukovalac ili Obrađivač, kao ni lice koje je ovlašćeno da obrađuje podatke o ličnosti pod neposrednim nadzorom Rukovaoca ili Obrađivača;

 • NADLEŽNI ORGANI su organi vlasti koji su nadležni za sprečavanje, istragu i otkrivanje krivičnih dela, kao i gonjenje učinilaca krivičnih dela ili izvršenje krivičnih sankcija, uključujući i zaštitu i sprečavanje pretnji javnoj i nacionalnoj bezbednosti, kao i pravno lice koje je za vršenje prethodno nabrojanih poslova ovlašćeno zakonom;

 • POVERENIK ili NADZORNI ORGAN je nezavisan i samostalni organ vlasti ustanovljen na osnovu Zakona, koji je nadležan za nadzor nad sprovođenjem Zakona i obavljanje drugih poslova propisanih Zakonom.

3. RUKOVALAC PODACIMA

3.1. Rukovalac podacima je privredno društvo PADRINO TECH GROUP DOO NOVI SAD, Bulevar Jovana Dučića 43, Novi Sad, PIB: 113299776, matični broj: 21841811.

3.2. Rukovalac odgovara za podatke o ličnosti prikupljene od korisnika, na način i u obimu kako je ovom Politikom privatnosti i Zakonom predviđeno.

3.3. Rukovalac preduzima potrebne tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi obezbedio da se obrada vrši u skladu sa Zakonom i kako bi bio u mogućnosti to da predoči Korisnicima, uzimajući u obzir prirodu, obim, okolnosti i svrhu obrade, kao i verovatnoću nastupanja rizika i nivo rizika za prava i slobode Korisnika.

4. KONTAKT PODACI RUKOVAOCA

4.1. U slučaju potrebe za tumačenjem odredbi Politike privatnosti, ostvarivanja prava korisnika, kao i drugih Zakonom predviđenih pitanja, Posetioci se mogu obratiti Rukovaocu na sledeće kontakt podatke:

Dario Pantić; dario.pantic@padrinodelivery.com; Bulevar Jovana Dučića 43, Novi Sad

5. PODACI KORISNIKA KOJI SE PRIKUPLJAJU I OBRAĐUJU

5.1. U cilju pružanja Usluge kao i u cilju poštovanja zakonskih obaveza, legitimnih interesa i razloga unapređenja, efikasnijeg i zakonitog rada Rukovaoca ili na osnovu datog pristanka korisnika koji je dalje u tekstu detaljno objašnjen, Rukovalac prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti Korisnika.

5.2. Podaci koje Rukovalac prikuplja i obrađuje mogu se podeliti u sledeće kategorije podataka:

 • Podaci koje korisnici sami dostavljaju

 • Podaci koji se automatski prikupljaju korišćenjem aplikacije ili prilikom posete vebsajta.

5.2.1. Podaci koje korisnici sami dostavljaju:

5.2.1.1. Neophodni podaci prilikom registracije naloga:

 • Email

 • Broj telefona

 • Adresa dostave

5.2.1.2. Podaci koji nisu obavezni, a mogu se uneti nakon registracije na profilnom ekran:

 • Ime

 • Slika

 • Platna kartica (na profilnom ekranu ili na kraju poručivanja)

 • Lokacija (ukoliko korisnik želi da se pronađe preko uređaja, umesto da ručno unese adresu)

5.2.1.3. Ostali podaci koje korisnik može da ostavili prilikom korišćenja aplikacije:

 • Ocena dostave i merchanta (restorana ili marketa), nakon uspešne dostave.

 • Način ishrane (dietary preferences) za funkcionalnost “Iznenadi me”

5.2.2. Podaci koji se automatski prikupljaju koriščenjem aplikacije ili prilikom posete vebsajta:

 • IP Adresa

 • Device IMEI (identifikacioni broj uređaja).

5.3. Posebne kategorije podataka o ličnosti

5.3.1. Rukovalac ne vrši obradu podataka koji se tiču rasnog ili etničkog porekla, političkog mišljenja, filozofskog uverenja, kao i obradu genetskih podataka, biometrijskih podataka u cilju jedinstvene identifikacije lica, podataka o seksualnom životu ili seksualnoj orijentaciji fizičkog lica.

5.4. Podaci pribavljeni od internet pretraživača Korisnika – Cookies (Kolačići)

5.4.1. U cilju unapređenja usluge na svojoj veb stranici, kao i poboljšanju iskustva Korisnika prilikom pregledanja stranice, Rukovalac prikuplja podatke od internet pretraživača Korisnika odnosno Cookies (Kolačiće).

5.4.2. Podaci o vrsti konkretnog kolačića, nazivu, snabdevaču, svrsi prikupljanja, kao i vrsti i vremenu čuvanja podataka i drugi podaci koji bi mogli biti od značaja za čuvanje podataka kod Rukovaoca mogu se naći na adresi: https://padrinodelivery.com/sr/cookie-policy

6. SVRHA I OSNOV OBRADE

6.1. Podatke iz člana 5 Rukovalac obrađuje:

 • na osnovu pristanka datog od strane Korisnika, koji može imati zasebnu formu ili biti integrisan u ovu Politiku privatnosti čijim prihvatanjem se saglasnost ima smatrati datom, u smislu člana 12, stav 1, tačka 1 Zakona;

 • po osnovu izvršavanja ugovorne obaveze;

 • na osnovu zakonske obaveze Rukovaoca u smislu člana 12, stav 1, tačka 3 Zakona;

 • po drugim Zakonom predviđenim uslovima prema kojima je Rukovalac obavezan da prikuplja, skladišti i obrađuje podatke Korisnika.

6.2. Obradu podataka iz člana 4 Rukovalac vrši u sledeće svrhe:

 • U svrhe za koje je dat pristanak Korisnika, osim ukoliko je pristanak povučen u skladu sa Zakonom i ovom Politikom privatnosti;

 • Radi izvršenja ugovora zaključenog sa korisnikom;

 • Radi ispunjavanja zakonskih obaveza Rukovaoca;

 • U druge svrhe u skladu sa Zakonom.

6.3. Rukovalac je dužan da stalnom primenom odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera obezbedi da se uvek obrađuju samo oni podaci o ličnosti koji su neophodni za ostvarivanje svake pojedinačne svrhe obrade, što se primenjuje u odnosu na broj prikupljenih podataka, obim njihove obrade, rok njihovog pohranjivanja i njihovu dostupnost.

7. PRISTANAK

7.1. Pristanak dat od strane Korisnika može biti u zasebnoj formi ili integrisan u Politiku privatnosti kao celinu, na način da čini njen poseban deo, označen članom 7, sa jasnim i istaknutim naslovom „Pristanak“, a sadržina istog je u okviru predmetnog člana opisana informisano, transparentno, razumljivo, dostupno, upotrebom jasnih i jednostavnih reči na način propisan Zakonom.

7.2. Korisnik nije uslovljen davanjem pristanka da bi mu bila omogućena usluga ili deo usluge za koju pristanak nije neophodan da bi ista mogla biti obavljena te se isti ima smatrati dobrovoljnim, osim ako bez obrade za koju se pristanak traži nije moguće omogućiti Korisniku da ostvari svoje pravo.

7.3. Korisnik ima pravo da opozove pristanak u svakom trenutku. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva. Pre davanja pristanka lice na koje se podaci odnose mora biti obavešteno o pravu na opoziv, kao i dejstvu opoziva. Opozivanje pristanka mora biti jednostavno, kao i davanje pristanka.

7.4. Korisnik ima pravo da opozove pristanak za obradu koja se bazira isključivo na pristanku kao osnovu, u svakom trenutku, s tim što opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva učinjenog pismenim obaveštavanjem Rukovaoca.

7.5. Pristanak iz člana 7.1. može biti dat i u elektronskoj formi na način što će Posetioci prilikom korišćenja aplikacije ili vebsajta Rukovaoca imati priliku da pročitaju tekst pristanka i u skladu sa članom 7 odluče da li isti da prihvate ili ne, klikom na određeno polje.

8. PRAVA POSETILACA PO OSNOVU ZAŠTITE PODATAKA O LIČNOSTI

8.1. Pravo da budu informisani i pravo na pristup informacijama:

8.1.1. Rukovalac je obavezan da na sažet, transparentan, razumljiv i lako dostupan način, korišćenjem jasnih i jednostavnih reči, na zahtev Korisnika istom pruži sledeće informacije o:

 • identitetu i kontakt podacima Rukovaoca i zaposlenog ili na drugi način angažovanog lica kod Rukovaoca koji je nadležan za obradu;

 • svrsi nameravane obrade i pravnom osnovu za obradu;

 • postojanju legitimnog interesa Rukovaoca ili treće strane, ako je osnov obrade legitimni interes;

 • primaocu, odnosno grupi primalaca podataka o ličnosti, ako oni postoje;

 • činjenici da Rukovalac namerava da iznese podatke o ličnosti u drugu državu ili međunarodnu organizaciju;

 • roku čuvanja podataka o ličnosti ili, ako to nije moguće, o kriterijumima za njegovo određivanje;

 • postojanju prava da se od Rukovaoca zahteva pristup, ispravka ili brisanje njegovih podataka o ličnosti, odnosno postojanju prava na ograničenje obrade, prava na prigovor, kao i prava na prenosivost podataka;

 • postojanju prava na opoziv pristanka u bilo koje vreme, kao i o tome da opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre opoziva;

 • pravu da se podnese pritužba Povereniku;

 • tome da li je davanje podataka o ličnosti zakonska ili ugovorna obaveza ili je davanje podataka neophodan uslov za zaključenje ugovora, kao i o tome da li lice na koje se podaci odnose ima obavezu da da podatke o svojoj ličnosti i o mogućim posledicama ako se podaci ne daju;

 • postojanju automatizovanog donošenja odluka, uključujući profilisanje, ukoliko Rukovalac vrši takvu obradu.

8.1.2. Na zahtev Rukovalac mora odgovoriti u roku od 30 dana, s tim što taj rok može biti produžen za još 60 dana ako je to neophodno, uzimajući u obzir složenost i broj zahteva. O produženju roka i razlozima za to produženje Rukovalac je dužan da obavesti Korisnika u roku od 30 dana od dana prijema zahteva, a ako je Korisnik podneo zahtev elektronskim putem, informacija se mora pružiti elektronskim putem ako je to moguće.

8.2.  Pravo na ispravku i dopunu

8.2.1. Korisnik ima pravo da se njegovi netačni podaci o ličnosti isprave ukoliko je moguće bez odlaganja. U zavisnosti od svrhe obrade, Korisnik ima pravo da svoje nepotpune podatke o ličnosti dopuni, što uključuje i davanje dodatne izjave.

8.2.2. Ukoliko je moguće ispravku izvršiti korekcijom, brisanjem i unosom drugačijih podataka od strane Korisnika isti će ispravku iz člana 7.2.1. izvršiti sam.

8.2.3. Ukoliko Korisnik nije u mogućnosti da ispravku i dopunu izvrši na način iz člana 7.2.2. obratiće se sa zahtevom Rukovaocu.

8.3. Pravo na brisanje

8.3.1. Ukoliko su ispunjeni zakonski uslovi, Rukovalac je dužan da na zahtev Korisnika bez nepotrebnog odlaganja lične podatke iz člana 4, izbriše u sledećim slučajevima:

 • podaci o ličnosti više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni ili na drugi način obrađivani;

 • Korisnik je opozvao pristanak na osnovu kojeg se obrada vršila, u skladu sa Zakonom, a nema drugog pravnog osnova za obradu;

 • Korisnik je podneo prigovor na obradu u skladu sa Zakonom, a nema drugog pravnog osnova za obradu koji preteže nad legitimnim interesom, pravom ili slobodom lica na koje se podaci odnose;

 • podaci o ličnosti su nezakonito obrađivani;

 • podaci o ličnosti moraju biti izbrisani u cilju izvršenja zakonskih obaveza Rukovaoca;

 • podaci o ličnosti su prikupljeni u vezi sa korišćenjem usluga informacionog društva u smislu Zakona.

8.4. Pravo na ograničavanje obrade

8.4.1. Posetioci imaju pravo da od Rukovaoca traže ograničavanje obrade podataka koji se na njih odnose, ukoliko je obrada nezakonita, ukoliko se ukazuje na netačnost podataka ukoliko je podnet prigovor na obradu u skladu sa Zakonom, kao i iz drugih zakonskih razloga.

8.5. Pravo na prigovo

8.5.1. U zavisnosti od konkretnog slučaja i ukoliko smatra da je to opravdano Korisnik ima pravo da u svakom trenutku podnese Rukovaocu prigovor na obradu njegovih podataka o ličnosti koja se vrši po osnovu pristanka, a Rukovalac je dužan da prekine sa obradom podataka Korisnika koji je podneo prigovor.

8.5.2. Rukovalac nije dužan da prekine obradu na način iz člana 8.5.1. ukoliko je predočio Korisniku da postoje zakonski razlozi za obradu koji pretežu nad interesima, pravima ili slobodama tog Korisnika ili su u vezi sa podnošenjem, ostvarivanjem ili odbranom pravnih zahteva.

9. SKLADIŠTENJE PODATAKA O LIČNOSTI KORISNIKA

9.1. Podaci o ličnosti Korisnika, biće skladišteni na  serveru unutar teritorije Evropske Ekonomske Zone. Međutim, Rukovalac sarađuje sa pružaocima usluga i može obavljati poslovanje na više geografskih lokacija. Prema tome, Rukovalac i  pružaoci usluga mogu prenositi podatke o ličnosti korisnika, ili omogućiti pristup njima, u jurisdikcijama izvan Evropske Ekonomske Zona ili jurisdikcije prebivališta Korisnika.

9.2. Rukovalac će preduzeti korake kako bi osigurao da podaci o ličnosti Korisnika dobijaju odgovarajući nivo zaštite u jurisdikcijama u kojima se obrađuju. Pruža odgovarajuću zaštitu za prenos podataka o ličnosti u države izvan Evropske Ekonomske Zona kroz niz ugovora sa pružaocima usluga zasnovanim na Standardnim ugovornim klauzulama ili kroz druge prikladne mere zaštite.

10. PRISTUP PODACIMA OD STRANE TREĆIH LICA / OBRAĐIVAČI PODATAKA O LIČNOSTI

10.1. Rukovalac je ovlašćen da za potrebe ispunjavanja obaveza iz Uslova korišćenja, obavljanja platnih transakcija, zakonskih obaveza, održavanja servisa, unapređenja njegovog rada, koristi usluge partnera dostavljača, knjigovodstvenih agencija, programera, IT konsultanata i drugih spoljnih i internih saradnika, za čiji rad i rezultate odgovara u skladu sa Zakonom.

10.2. Rukovalac garantuje da će Obrađivač primeniti potrebne tehničke, organizacione i kadrovske mere, tako da se obrada vrši u skladu sa Zakonom i da se obezbede adekvatna zaštita podataka o ličnosti Korisnika.

10.3. U svrhu obezbeđivanja uslova iz člana 10.2. Rukovalac i Obrađivač mogu zaključiti ugovor o obradi podataka, koji će biti sastavni ili prateći deo osnovnog ugovora, i koji ugovor će između ostalog imati sve potrebne elemente predviđene Zakonom.

11. BEZBEDNOST PODATAKA

11.1. Prilikom procene potrebnog nivoa uspostavljene bezbednosti podataka o ličnosti Rukovalac uzima u obzir i prati nivo tehnoloških dostignuća kao i troškove njihove primene, zatim prirodu, obim, okolnosti i svrhu obrade podataka  i na osnovu tih parametara procenjuje verovatnoću nastupanja rizika, odnosno potencijalnog nivoa rizika za prava i slobode Korisnika.

11.2. U odnosu na okolnosti iz člana 11.1. Rukovalac sprovodi odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi dostigla potreban nivo organizacione u odnosu na rizik.

11.3. Prilikom slanja podataka Obrađivačima, Rukovalac je dužan da obezbedi siguran komunikacioni kanal kojim podaci putuju, kao i da se uveri da su podaci sigurno skladišteni uz obezbebeđene adekvatne sigurnosne standarde.

11.4. Svi podaci o Posetiocima se strogo čuvaju i dostupni su samo angažovanim licima Rukovaoca kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla, a Rukovalac je odgovoran za poštovanje načela zaštite privatnosti, u skladu sa Politikom privatnosti.

12. POSTUPAK U SLUČAJU UGROŽENOSTI ZAŠTITE PODATAKA

12.1. Ukoliko dođe do ugroženosti podataka iz člana 4, bezbednosti iz člana 10, Rukovalac će preduzeti sve neophodne mere obaveštavanja i zaštite predviđene Zakonom, uključujući obaveštavanje nadležnog Nadzornog organa, kao i Posetioce ukoliko su ispunjeni uslovi iz Politike privatnosti i Zakona.

12.2. U slučaju povrede podataka Rukovalac je dužan da o povredi prava na zaštitu podataka o ličnosti koja može da proizvede rizik po prava Korisnika obavesti Nadzorni organ bez nepotrebnog odlaganja, ili najkasnije u roku od 72 časa od saznanja za povredu. U slučaju nepostupanja u predmetnom roku Rukovalac će obrazložiti razloge za kašnjenje.

12.3. Obaveštenje Rukovaoca Nadzornom organu iz člana 12.2. mora da sadrži najmanje sledeće informacije:

 • opis prirode povrede prava na zaštitu podataka o ličnosti, uključujući vrste podataka i približan broj Korisnika na koja se podaci te vrste odnose, kao i približan broj podataka o ličnosti čija je bezbednost povređena;

 • ime i kontakt podatke lica od koga se mogu dobiti podaci o povredi;

 • opis mogućih posledica povrede;

 • opis mera koje je Rukovalac preduzeo ili čije je preduzimanje predloženo u vezi sa povredom, uključujući i mere koje su preduzete u cilju umanjenja štetnih posledica.

12.4. U slučaju povrede prava na zaštitu podataka o ličnosti, Rukovalac je dužan da o povredi podataka o ličnosti koja može da proizvede rizik po prava i slobode fizičkih lica obavesti Posetioce.

12.5. Obaveštenje Korisniku iz člana 12.4. mora na jasan i razumljiv način da opiše prirodu podataka i navede informacije iz člana 12.3.

12.6. Rukovalac nije dužan da obavesti Korisnika u situaciji iz člana 12.4. ukoliko:

 • je preduzeo odgovarajuće tehničke i organizacione mere zaštite u odnosu na podatke o ličnosti čija je bezbednost povređena;

 • je naknadno preduzeo mere kojima je obezbedio da povreda podataka o ličnosti sa visokim rizikom za prava i slobode lica na koje se podaci odnose više ne može da proizvede posledice za to lice;

 • bi obaveštavanje lica na koje se podaci odnose predstavljalo nesrazmeran utrošak vremena i sredstava, u kom slučaju Rukovalac je dužan da putem javnog obaveštavanja ili na drugi delotvoran način obezbedi pružanje obaveštenja licu na koje se podaci odnose.

13. VREME ČUVANJA PODATAKA I NJIHOVO BRISANJE

13.1. Podaci iz člana 4 prikupljaju se koliko je potrebno za ostvarenje svrhe u koju se obrađuju odnosno do opoziva saglasnosti u smislu člana 7.4. ove Politike privatnosti, kao i koliko je to Zakonom dozvoljeno. 

13.2. Većina podataka o ličnosti koja se tiče korisničkog naloga Korisnika briše se u roku od 90 dana od dana kada je Korisnik izbrisao korisnički nalog. Deo podataka o ličnosti koji su sastavni deo korisničkog naloga čuva se koliko je takva obrada zahtevana zakonom ili koliko je razumno potrebna za naše zakonske obaveze i opravdane interese poput vođenja postupka, knjigovodstva, internog izveštavanja, i postupka mirenja. Svi podaci o ličnosti koji se tiču korisničkog naloga Korisnika brišu se u roku 10 godina nakon što Korisnik obriše korisnički nalog, izuzev podataka o ličnosti potrebnih u određenim retkim slučajevima kao što su pravni postupci.

13.3. Rukovalac čuva Analitičke podatke Korisnika koji nemaju korisnički nalog u periodu od 90 dana.

14. POVERENIK / NADZORNI ORGAN

14.1. Nadzorni organ za zaštitu podataka o ličnosti u Republici Srbiji je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, mejlom na office@poverenik.rs ili telefonom na +381 11 3408 900.

14.2. Rukovalac sarađuje sa Poverenikom u vršenju njegovih ovlašćenja, u skladu sa obavezama propisanim Zakonom.

15. ZAVRŠNE ODREDBE

15.1. Korisnik potvrđuje da prihvata Politiku privatnosti, da je istu pročitao i razumeo, kao i da je saglasan sa osnovima i svrhama obrade podataka, kako je ovim dokumentom propisano.

15.2. Sve promene Politike privatnosti biće javno dostupne na za to predviđenom mestu na vebsajtu Rukovaoca, o čemu će Posetioci biti obavešteni putem istih sredstava komunikacija, na način da će im biti omogućeno da pročitaju novi dokument.

16. PRAVO KOJE SE PRIMENJUJE I SUDSKA NADLEŽNOST

16.1. Materijalno pravo koje se primenjuje na obradu podataka o ličnosti Korisnika a u vezi obrade od strane Rukovaoca je pravo Republike Srbije, Zakon o zaštiti podataka o ličnosti kao i GDPR gde je primenljivo.

16.2. Za upravne i sudske postupke, mesno su nadležni organi i nadležni sudovi Republike Srbije u skladu sa pozitivnim zakonodavstvom ove države.